Juridische begrippen

Herinneringsbrief

Een schriftelijke uiting waarin de debiteur eraan wordt herinnerd dat de betaaltermijn inmiddels is verstreken en in de gelegenheid wordt gesteld de factuur alsnog (zonder kosten) te betalen.

WIK-brief

Heeft u een vordering op een particulier? Dan bent u verplicht een aanmaning te versturen die voldoet aan de eisen van de Wet incassokosten (WIK). Geef uw debiteur nog eenmalig 15 dagen de tijd de factuur zonder extra kosten te betalen. Deze termijn begint een dag na het ontvangen van de aanmaning.

Ingebrekestelling

Een schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog te prestatie te verrichten. Als de schuldenaar niet binnen die termijn heeft gepresenteerd dan is hij in verzuim.

Dossierkosten

Bedrag ter dekking van de kosten voor het aanmaken en in het behandeling nemen van een vordering.

Debiteurenbezoek

Bezoek van schuldenaren op locatie om de daadwerkelijke reden van de achterstallige betaling bloot te leggen, om hierna de juiste beslissingen te kunnen nemen. Eventuele problemen en/of risico’s worden geïnventariseerd, verholpen en/of ontkracht. En de schuldenaar wordt geïnformeerd over de consequenties van zijn of haar betalingsgedrag.

Intrekken zaken

Kosteloos indien na indienen aan het dagen criterium is voldaan.

Finders fee

Fee die betaald moet worden nadat is gebleken dat er reeds geheel of gedeeltelijk betaald was voor de datum van opdrachtverstrekking. De fee bedraagt een % van  de reguliere vergoeding.

Legal scan deurwaarder

Het door de deurwaarder op financiële en juridische haalbaarheid laten beoordelen van door de opdrachtgevers van Rezeev aan Rezeev aangeboden (incasso) opdrachten met een belang tot €25.000,- , huur- of arbeidszaken.

Dagvaarding

Een dagvaarding is officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen.

Griffierecht

Het bedrag dat betaald moet worden als u een gerechtelijke procedure instelt, als bijdrage in de kosten van behandeling van een zaak door de rechter. Griffierecht moet vooraf worden betaald aan het gerecht waar de zaak dient. Indien deze niet door de debiteur worden betaald worden deze de opdrachtgever in rekening gebracht.

Deurwaarderskosten

Vanaf het moment van dagvaarden brengt de deurwaarder kosten in rekening, namelijk kosten voor het verrichten van ambtshandelingen. Ambtshandelingen zijn de werkzaamheden van de deurwaarder die zij volgens de wet als enigen mogen verrichten, zoals, dagvaarden, betekenen (officieel overhandigen) van een vonnis, beslag leggen en ontruimen.

Deze kosten worden in eerste instantie ten laste gebracht van uw debiteur. Indien deze kosten niet of niet volledig in rechte worden toegewezen of door uw debiteur worden betaald worden ze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Conclusie

Een conclusie is een reactie op gevoerd verweer door een gedaagde.

Akte

Een akte is een ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen.

Comparitie van Partijen

Een comparitie van partijen is een mondelinge behandeling. Partijen moeten persoonlijk bij de rechter verschijnen om de zaak mondeling toe te lichten. De rechter gebruikt de zitting om zich te laten informeren en om te kijken of partijen er onderling nog kunnen uitkomen.

Legal scan advocaat

Het door de advocaat op juridische haalbaarheid laten beoordelen van door de opdrachtgevers van Rezeev aan Rezeev aangeboden (incasso) opdrachten met een belang vanaf €25.000,-.

Kredietinformatie

Een kredietinformatierapport is een rapport dat op basis van verschillende bronnen en analyses inzicht geeft in de kredietwaardigheid van een bedrijf. Met de informatie uit een kredietrapport kan een aanvrager beslissen wat het risico van een (nieuwe) klant is, of hij zaken wil doen met deze klant en welke voorwaarden daarbij passen.

Faillissementsaanvraag

Een faillissementsaanvraag is een verzoekschrift waarin schuldeisers de rechter vragen om het faillissement van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon uit te spreken. Dit kan een middel zijn van een schuldeiser, om alsnog betaald te krijgen. Wanneer de natuurlijke persoon of rechtspersoon dan alsnog betaalt, kan het faillissementsrekest worden ingetrokken.

Sommatie-exploit

Een sommatie-exploit is een aanmaning waarin de debiteur gewezen wordt op zijn of haar openstaande verplichting. De debiteur krijgt bezoek van een van deurwaarder, die een sommatie (in de vorm van een exploit) aan de debiteur uitreikt. Een sommatie-exploit is een door de deurwaarder uitgebracht stuk, dat wel iets weg heeft van een dagvaarding, waarin de debiteur nogmaals op zijn betaalverplichting wordt gewezen. De kosten van het sommatie exploit kunnen niet op de debiteuren worden verhaald.