Privacy & AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Uitwisseling persoonsgegevens
Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. Wat betekent dit voor Rezeev?

1. Inzicht
Rezeev heeft de persoonsgegevens die zij verwerkt inzichtelijk gemaakt in een zogenaamd verwerkingsregister.

Wat houden wij onder andere bij;

 • Met welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt;
 • Hoelang de persoonsgegevens worden gebruikt;
 • Met wie de persoonsgegevens worden gedeeld;
 • Welke beveiligingsmaatregelen we hebben getroffen.

Delen van persoonsgegevens
Soms besteden wij taken uit aan andere partijen. Hiervoor geven wij, wanneer noodzakelijk, persoonsgegevens (of een deel er van) door aan deze partijen.

Rezeev heeft met iedere partij, die in opdracht van Rezeev persoonsgegevens verwerkt, een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin wordt vastgelegd hoe er met persoonsgegevens moet worden omgegaan.

2. Bescherming
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we hebben maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen.

Welke maatregelen hebben we onder andere getroffen?

 • Geheimhoudingsplicht voor medewerkers;
 • Clean desk en clear desk policy;
 • Beveiligde inlogprocedure;
 • Beheer van toegangsrechten van gebruikers (medewerkers);
 • Maken van Back-ups.

3. Hoe gaan wij om met een datalek?
Wanneer er onverhoopt toch persoonsgegevens verloren gaan of onbedoeld toegankelijk worden voor derden, is er sprake van een datalek. Rezeev heeft een procedure ingericht hoe er gehandeld moet worden in het geval van een datalek.

4. Rechten
Uw bestaande rechten als betrokkene zijn aangescherpt en met twee nieuwe rechten uitgebreid:

 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen;
 • Het recht om ‘vergeten’ te worden;
 • Het recht op inzage;
 • Het recht om te wijzigen;
 • Het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken;
 • Het recht om bezwaar te maken.

Volledige privacy statement lezen?
Meer informatie over hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens leest u in onze privacy statement.